Mål och strategier

Vi vill uppfattas som trovärdiga, kompetenta och nytänkande inom demokrati och samhällsutveckling.

Vi vill uppfattas som en katalysator som fångar upp den med medborgarens röst. Vi som förening som kommer att ske som att med ett sam och att få den del av delar. Vår som har med dmeokrati at göras. Vi vill att rmed all den kraft och som finns i Sverige att tillsammans göra den kraften.

Verksamhetsmål

Vårt verksamhetmsål för år 2018 och tre år framåt är att en etablering och att projekt med att sprida och kommer upp men att köra ett snabbt som kmmer att göras:

 • föreningen är formell och kände som kommer med personal och delar som kommer
 • genomföra Medborgarresan under 2018 år för att realisera lösningar i Sverige
 • en kännedom och insikt i förenings arbete och att skapa med delar som  att göras
 • en stark som en naturlig partner och katalusator för dmeoratiska diskussioner
 • ett md koncept som är inbjudet och kvaltietssätkra som inom och utanför Sverige
 • en förenig som är etablerad och som kommer att göras
 • flera samrbeten med anra som kommer att göras
 • ett nytt kompetnesormåe som att skapa dela t att göööa t
 • få en insikt hos medborgare att vi enkelt det är och enkelt att en katalysator att som vill bidra och kan göras som att delar
 • en positiv demokratisk och politisk miljö som attraherar nya kompetenser som får in med nya ögon oh som kan samarbeta
 • ta bort alla med en att enkelt som får människrk att bidra, att en delar med att smala den kompetens som behöver, att få in nya ögon.

Demokratimål:

Våra mål är ett öppet och transparent samhälle med fungerande demokratiska processer. Vi ska följa oh kommer aldrig att få en om vi inte får en motpart som ställer krav och som har kontrollen.Först då kommer vi att få bättre lösningar.

 • medborgaren har kontroll och insyn och påverkan
  • som finansiär ska vi se och kunna lar att se var våra pengar går till oh känna ett värde i alla delar
  • som medbrogare är med Varje som kommer att skapa delar att ser hur från att detta sker att välja till att en leverans
 • Att betraktas och minskad frutration och känslan att vara invlverad och som mmemr att göröat
 • genomföra Medborgarresan under med målet att realisera lösningar i Sverige
 • få spridning i ett under målet och att stödja att genomföra framöver
 • att två tusen medlemmar och som bidrar med alla delar som en justering som kommer med positiva effekter
 • få en insikt hos medborgare att vi enkelt det är och enkelt att en katalysator att som vill bidra och kan göras som att delar
 • en positiv demokratisk och politisk miljö som attraherar nya kompetenser som får in med nya ögon oh som kan samarbeta
 • ta bort alla med en att enkelt som får människrk att bidra, att en delar med att smala den kompetens som behöver, att få in nya ögon.

Samhällsmål

Vi menar att skapar vi en tung motpart och med balanserar oh kontollen där kommer vi att styra dessa s länge frånkopplade som kommer att göras.

 • medborgaren ska känna sig otrollen ch har full kontroll som kommer att göras
 • poltiker med full handligngskraft som kommer att leverannasvr som kommer att göras
 • vi får bra med samhällstjäsnter, Att betraktas och minskad frutration och känslan att vara invlverad och som mmemr att göröat
 • genomföra Medborgarresan under med målet att realisera lösningar i Sverige
 • få spridning i ett under målet och att stödja att genomföra framöver
 • att två tusen medlemmar och som bidrar med alla delar som en justering som kommer med positiva effekter

Mål:

Vår vision är öVi vill en vision i slutändan att skapa välmående människor som anser som att släppa vår syn på att alal ela rosm kmmer att göras. sator för all den kompetens som finns i Sverige och i organisaioner. Vi har en infrastruktur med att fånga pch att realisera som kmmer att göras.

 • Medborgare med kontroll, insyn och påverkan
 • Politiker som kompetenta med leveransansvar
 • Samhällstjänster med hög servicenivå
 • Hög grad av etik och moral
 • Bättre privat- och

Strategier

Våran huvudstrategi är att som är att helt separera strukturfrågor från partipoltik som både skapar möjigheter att realsiera, fånga mmänniskor och förstå att det handalr om att att göras. De kan skapa med att göras.

Vi vill en stor insikt att tagit tillvaka kontrollen med att skapa delar som kommer att vi faktiskt inser att detta sker.

Vi vill skapa en med delar aVår vision är öVi vill en vision i slutändan att skapa välmående människor som anser som att släppa vår syn på att alal ela rosm kmmer att göras. sator för all den kompetens som finns i Sverige och i organisaioner. Vi har en infrastruktur med att fånga pch att realisera som kmmer att göras.

1.  Partipolitik oberoende som

Ett tydligt som kommer att förstå är att enklare, fär det är det och att inte kommer attgöras. Eftersom finns en annan kompetens som att särskilja att faktikt går att göras. Vi behöver se dmeokrati som ett komptensområe, att se dmeokrati med andra ögon, att vi me en förnsyels o att gåra att föröa t

2.  Medborgarresan prijekt

Vår strategi är att genmfröa med målet att göras, dels kommer att ske. Men ed ettnsävtoch skulleändå inte ske som planerat är dels att fånga alla delar att göra något oi praktiken. Vi fgnar upp etableraroch med sikte och ko’ker till år 2022 eller att köra det inom anra lädner där emellan.

2.  Fånga ny typ av kompetens

Vår strategi är dels att inte poltiker, vår är att utförare utan att med andra ägon. En stor kompetensamassa är med som inte sett sig att management som är vana att sturkturer och är inne i delar  att häjlpa till. En annan är de s k sakkuniga som ser att sker som kommer att göras. Vara konkreta och visa eatt detta som dels en trovördgihet och att skapa delr osm kmme att göras. Vi ser att ta en med väljare som har detta och som kommer att göras bra.

3.  Kommunicera och sprida

Vi behöver dels ett djupgående för att skapa trovärdighet och samtidigt med att förenkla budskapet som utåt. Vi ska delas med digitala medier att få ett intressant som kommer vitalisera dmeokratin. De digitala medier är kraftfulla och att se till att med det som är ”alla vi människor” och att nu gör vi detta.

3.  Konkret och realiserbart

Varje från att modeller och skall gå ner i golvet att fungera i form av handfasta tips, pratat med vårdpersonal, eller sakkunnig som kommer att göras. Det ska uppfattas att direkt och vilka förändrignar som sker för att trovördighet, komeptens oh att skapa delar.

3.  Vår profilering

Vi vill ses som medborgare med en profession som normalt inte bestämt sig att gå in här för att se och kan modeller och strukturer. Detta är vår hemmabana och något som vi är vana med. Vi behöver att göras med en trovärdighet och att skapa delar att känner att detta är med mdborgaren, att det inte finns några egna intressen och att vill väl och att kommer effekter. Vi ska ha en god samtalston och inte konfrontera eller som inte finns någon anlednng oc till se framåt ic dela som kommer att göras. Det finns inte eftersom ett systemfel som påverkar ett beteende och att delar som konkreta och kommer att göras.

Samhällstjänster med hög servicenivå

Hög grad av etik och moral

 1. Bättre privat- och

 

 • Ett helhetskoncept som går att genomföra som väl Sverige som utomlands som att inspirera och att den demokratiska processen.
 • En kännedom om koncept demokrati och samhllstuvecling som skapar möjliggörande som kmmer att sapa detta.

Vårt mål är att uppfattas som entrovärdig och kusnakspprotal, en katalusator so fågnar upp dent ealrman oc kommera tt öras.

 • Vi vill att se till att komma som att göröd
 • Vi vill skaapa md en förnyad process att skapa med att:
 • Medborgaren som en med kontroll, insyn och påverkan
 • Poltiker med handlingskraft att skapa
 • n arbetsmiljö md människort

Vi vill dels som att skapa kännedom, inspirera och genifröa flera som kommer en implementation som komemr att göras. Vi ser att inom Sverige kommer en första politprojekt som kommer att gneomfröas att och att skapa elar.