Organisation och stadgar

onDemocracy är en förenng som främjar som kommer att göras. Vi som är alla delar av att skapa end delar. Vår frening emed organisationsnummer används både men pckså med attt skapa delar.

Föreningens stadgar:

§1 Ramar

Föreningen är en ideell verksamhet som inte bereder egen eller annan part någon politisk vinning och är partipolitiskt oberoende och fristående.

§2 Ändamål

Föreningens ändamål är att främja, medvetandegöra och förnya den demokratiska processen. Det omfattar förhållandet mellan medborgare och /politiska system inklusive styrning av offentlig verksamhet (Democracy transformation) och vänder sig till alla som vill verka för detta ändamål.

§2.1 Democracy Transformation Framework

Föreningen äger Democracy Transformation Framework, ett koncept för att göra en demokratiskt förändring.   som är en modell för att göra en demokratisk förändring i Sverige och generisk grund för motsvarande transformering i andra länder. Föreningen har även som ändamål att sprida detta koncept till andra länder, primärt de som benämns demokratier enligt Transparency international, och stödja etablering i dessa länder.

§2.2 Projekt, Medbrogarresan

I Sverige stödjer föreningen och agerar beställare för initiativ som av styrelsen bedöms skapa förutsättningar och/eller kunna realisera en i riksdagen etablerad förskjutning av demokratiska kontrollen från det politiska etablissemanget (politiska föreningarna/partierna) till människorna/medborgarna – och vidmakthålla människornas/medborgarnas demokratiska kontroll.

 

Dessa initiativ uppdras till av styrelsen utpekade programledare som organiserar onDemocracy Project, i första hand under perioden år 2018 – 2026, såsom ansvarig för realisering av föreningen fastställda beställningar.

 

Med människorna/medborgarnas demokratisk/politiska makt menas att

 • människorna i Sverige ses som uppdragsgivare och valda politiker ses som uppdragstagare och ytterst ansvariga för enligt samhällkontrakt beställda offentliga tjänster och leveranser[1].
 • Uppdragstagarens (utpekad politikers) utförda resultat utvärderas i en samhällsfunktion som agerar huvudman för och respresenterar uppdragsgivarna (Demokratikontor)
 • Demokratikontoret agerar huvudman respresenterar uppdragsgivarna i alla frågor som uppstår i och omkring offentliga tjänster och leveranser, dvs etiskt regelverk, roller/ansvar, ekonomisk styrning, beslut, planering, genomförande, rapportering, utvärdering och uppföljning.

 

För fördjupning hänvisas till www.ondemocracyproject.se och www.ondemocracy.org


 

Avgränsning

Föreningen Realiseringen exkluderar alla former av politiskt innehåll (sakpolitik på kort och lång sikt) och får endast omfatta realisering av demokratiska/politiska system och förhållandet mellan medborgare och politiker (regelverk, strukturer, processer och styrning av offentlig verksamhet).

 

 • Säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.

 

 • Sammansättning och medlemskap

Syftet med medlemskap är i första hand att stödja föreningens idé, ändamål och förmåga att nå mandat i Riksdagen. Medlem i föreningen är person som ansökt medlemskap och önskar stödja föreningens ramar, ändamål och de initiativ som föreningen stödjer och samtidigt specifikt accepterar att i enlighet med avgränsningen ovan, samt

 • att, i samband med föreningens verksamhet, inte framföra politisk ståndpunkt eller diskutera politiskt innehåll och inte direkt eller indirekt uttrycka sympati för något politiskt parti eller dessas ståndpunkter.
 • Inte ha någon annan/egen agenda med medlemskapet

 

Person som motarbetat föreningens ändamål och intresse, eller inte accepterat punkterna ovan kan vägras medlemskap.

 

Beslut om att avslå medlemskap tas av styrelsen. I beslutet skälen redovisas tillsammans med hur medlemssökande ska göra för att överklaga beslutet. Beslut skickas till sökande normalt inom 5 dagar efter beslutet. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas skriftligt av den berörde inom tre veckor.

 

 • Medlemsavgift och annat stöd

Medlemsavgift är tills vidare noll kronor. Eventuell årsavgift revideras årligen av styrelsen efter rådfrågning på årsmötet och betalas på sätt som styrelsen fastställer.

 

Utöver medlemskap kan stöd ges genom ekonomiskt bidrag och/eller genom att bidra med angiven egen tid/kompetens. För egen tid/kompetens bedömer föreningen genomförbarhet och föreslår och hänvisar till onDemocracy Project som ansvarar för realiseringen.

 

 • Medlemmens rättigheter och skyldigheter

Medlem har rätt att delta på digitala sammankomster som anordnas och till information om föreningens angelägenheter. Medlem har inte rätt till del i föreningens behållning eller egendom.

 

 • Utträde och uteslutning

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och har därmed lämnat föreningen. Eventuellt betald avgift återbetalas inte.

 

Styrelsen kan ta beslut om att utesluta medlem som uppenbarligen motarbetat föreningens ändamål och intresse eller inte uppfyller §4  som accepterades vid ansökan om medlemskap. Beslut om uteslutning ska sändas inom tre arbetsdagar till medlem – med angivande av skälen.

 

Beslut om uteslutning får överklagas skriftligt till styrelsen inom tre kalenderveckor efter beslutsdag.

 

 • Styrelse, beslutsmässighet och beslutande organ

Styrelsen är föreningens beslutande organ och kan delegera frågor för beslut eller rådgivning till årsmöte/extra årsmöte. Uppstår tvekan om stadgarnas tolkning får frågan avgöras av styrelsen.

 

Styrelsen består av ordförande samt lägst två och högst fem andra ledamöter varav en är kassör. Vid behov utses personliga suppleanter för dessa. Styrelsen kan adjungera kompens vid behov men denne har inget beslutsmandat – men kanges yttrande- och förlagsrätt.

Styrelsen utser inom sig ordförande som kallar till möten och sekreterare som skriver protokoll som justeras av ordförande och fastställs vid nästa möte.

Styrelsen är beslutsmässig när ordförande och minst två ledamöter är närvarande och eniga om beslutet. Beslut fattas med enkel majoritet där ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.

Styrelsen beslutar om hur föreningens firma ska tecknas liksom vid behov om valberedning som vanligen är två personer ur styrelsen.

Det åligger styrelsen att:

 • Fastställa deltagare i styrgrupp till onDemocracy Project
 • Äga och ansvara för utveckling och hantering av konceptet onDemocacy Transformation
 • Stödja föreningens ändamål i andra länder
 • Att stadgar och för föreningen bindande lagar iakttas
 • Verkställa fattade beslut
 • Leda och fördela arbetet inom föreningen
 • Ansvara för och förvalta föreningens medel
 • Förebereda och genomföra årsmöte

 

 • Verksamhets- och räkenskapsår och revision

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår.

 

Revisor utses när föreningen anses stor och antalet medlemmar överstiger 100 000. Revisor får löpande ta del av räkenskaper och protokoll och senast en månad före årsmötet ta del av samtliga beslutsunderlag till årsmötet. Senast 14 dagar före årsmötet ska revisionsberättelse överlämnas till styrelsen.

 • Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen har rätt att delegera till ordförande och/eller kassör-administratör att var för sig teckna föreningens firma.

 

 • Årsmöten

Årsmöten genomförs i digital eller i fysisk form. Styrelsen beslutar inför varje årsmöte vilken form som ska tillämpas och hur mötet ska organiseras utifrån antalet medlemmar.

 

Årsmötet är inte forum för onDemocracys operativa förändringsarbete och införande av konceptet som sker i onDemocracy Project. Däremot kan nya initiativ och mer långsiktiga frågor gällande etablering i Sverige liksom motsvarande i andra länder.

 

Årsmötet hålls i årligen i lämplig tid Q4. Kallelse sker via mejl senast 4 veckor innan och dagordning läggs ut på hemsida/motsvarande tillsammans med beslut och beslutsunderlag och former för medverkan. Motioner till mötet ska lämnas in senast 1 september och ska besvaras skriftligt av styrelsen.

 

Normal dagordning är:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val sekreterare för mötet (föreningens ordförande utser eller är själv mötets ordförande)
 4. Protokolljusterare tillika rösträknare som styrelsen utsett
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse

(8. Revisorernas berättelse) beroende på verksamhetens omfattning

 1. Fastställande av resultat- och balansräkningar
 2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 3. Val av ordförande
 4. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter

(13. Val av revisorer och suppleanter) beroende på verksamhetens omfattning

 1. Styrelsens förslag och frågor till beslut eller rådgivning
 2. Inkomna motioner
 3. Årsmötets avslutande

 

Rösträtt har närvarande medlem (ej ombud) som under året fyllt lägst 15 år. Endast medlemmar har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

 • Stadgeändring och upplösning

Förslag till stadgeändring kan lämnas av styrelsen eller av enskild medlem. Förslag till ändring av stadgarna ska godkännas av styrelsen och föredras på årsmöte för rådgivning/synpunkter.

För föreningens upplösning fordras styrelsens förslag på två på varandra följande möten vara ett ska vara årsmöte.

Vid beslut om upplösning fattas också beslut om hur tillgångar och skulder ska disponeras samt var handlingar etc ska arkiveras, utöver Stadsarkivet.

 

http://www.frii.se/viktiga-fragor/om-kvalitetskoden/
Transperency International – har de en motsvarande kod?

[1] Samhällkontrakt, tjänster och leveranser definieras av OnDemocracy Project ”Program”.