Vårt koncept

Vad är onDemocracy Model

onDemocracy Model (onDM) är ett koncept som säkrar demokratin, skapar politisk handlingskraft och motverkar maktmissbruk och slöseri.

onDM har sin utgångspunkt i medborgare som uppdragsgivare och politiker som uppdragstagare där handling och leverans är det centrala. Den har ett medborgarorienterat perspektiv längs hela den demokratiska processen osm stärcker från partival till att man faktiskt levererar det man lovar.

Konceptet knyter samman ett antal utgångspunkter, beskrivna i det demokratiska manifestet (New Democracy Thinking), som tillsammans skaar en grund för en färdriktning till en bättre värld.

onDM är positionerat i kunskapsområdet Democracy Transformation Management, som verkar för att förbättra den demokratiska processen och bidra till en positiv samhällsutveckling.

Varför

Samhällsutvecklingen är snabb och komplex med nationella och internationella frågor som smälder samman. Vi ser en utveckling som att lsöåar efter och sakanta handlgkraft och att bärja ta och kcling rka poltiken och i slutändan oss som medborgare. Det ställer krav på den strukture dmeokratin som behöver förnyas och ett strukturerat och proaktiv arbetssätt som leverera samhällslösningr som fiannsierar. Det räcker inte , dels för srya på samhällslösningar, använda våra penar rätt och fmraröallt nya krav på att inte blir frånkopplad.

Vi är idag ett slags och har gjort sitt, utan kraft, dar oc påverakn och i praktiken är på väg att förlora kontrollen. Det finns ingen som idag men som göra . Vi behver med att makt och samma tankemönster och med som inte. Sak vi få dmeokraitsk och hitta krvs ett nyätnkande.

Det krävs ett arbetssätt med nytönkande med nya utgågnspunkter och levrans och det krävs ett med en modello harbtssätt och förhållande som behöver.

Det finns kompetens i Sverige som både kan bidra till, både inom ett enskilt område och som med strukturer och modeller. Vi vill sy samman dessa för att knyta samman dessa till en helhet som komemr att bidra till en positiv samhällsutvckling.

Mål och syfte

Målet är att dels att skapa en heltäckande modell som effektvt arbetssätt med demokratin samtigigt som med kan leevrarera rättvisa och samhällslösingar där vi har insyn. it få en helhet att positionera in ett strukturerat och effektivt politiskt arbetssätt som svarar upp måt dessa frågor och stora pengar som hanteras. Dels att vem som gör vad och farmföra llt att det sker att färhållane mllan att sker som kommer att göras.

Målet är en sund demokratisk och politisk miljö som släpper loss kraften som finns hos människor som tillsammans vrkar för knneteckans av:

 • Medborgare med kontroll, insyn och påverkan
 • Politisk handlingskraft
 • Myndigheter med hög servicenivå
 • Förbättrad privatekonomi och samhällsekonomi
 • Etik och moral

Syftet är INTE att påverka innehållet i partipoltik elelr ta ställning utan att fp att arbeta p väljanrens villkoer.

Innehåll

Koncepter består av roll-och ansvarsbeskrivningar, processer och rutiner samt metoder och modeller som knyts samman och innefattar stöd för att:

 • Utveckling av den demokratiska processen
 • Skapa en tydlighet mellan medborgare, politiker och den myndigheter (inkl offentliga förvaltning)
 • Ett heltäckande sätt att utarbeta, besluta och införa där medborgaren är invilverad och informerad
 • Strategier och planer för att göra en demokratisk transformation
 • Förtydligande av den offentliga verksamheten
 • Samhällskontrakt som beskriver politiker åtagande inom vård, skola,omsorg e t c)
 • Styrning och publicering av partiernas strategier, handlingnsplaner och samhällslösningar
 • Redovisningskrav för att motverka som kommer att göras
 • Stödja medborgaren att få insyn i samhällsutveckling och politik
 • Hantering av missroende, oegentligher visselåsar
 • Regelverk för etik, moral och trolöshet mot huvudman
 • Styrning och uppföljning av resultat och effekter

onDM är indelat på följande koncept:

1.  Democracy Transformation

En med ralisering och hur man gör en transformering. Området kommer dels att en strategier att bedriva och implementera och får mandat att gneomfröa. Därefter kommer att ske. Inomdessa finns processer och beskrivningar som att med mjuka övergångar och kokreta att ske.

1.  Democracy Office

Etablering av en huvudman och kontroll- och stödfunktion som hjälper medborgaren att får kontroll, insyn och påverkan.Funktionen fungerar som huvudman mot politiker och övertar hantering av regelvekrm granskingar och som kommer att göras.

2. Democracy Management

Utveckling och förvaltning av den demokratiska processen för att säkra erställa medborgarens kontroll, insyn och påverkan. Den utgår från dels en process som beskriver från att beslut som kommer att ske dtill att som kommer at beslut, dealr och hur som kommer att genomfröas med infröande och hur man kommer att göras.

3. Support Management

Support- och stödfunktion som hjälper medborgaren att astödja medborgaren med frågora, tillhandahålla inforamton och delar samhällsfakta, handlingsplaner amt att göras. en som sker att interagera medsamhälls och demokratifrågor.

4. Strategy and Planning

Fånga, strukturera politiska strategier och handlingsplaner med och sammanställa för att publicera dessa för medborgaren på ett förenklat sätt. Dels för att styra på samhällslösningar men också för att hjälpa medborgaren att värdera och jämföra partiernas politik.

5. Release Management

Hantering av planerade, pågående och avslutade politiska projekt och satsningar. Ser till att fågna upp alla som är på gång, i vilket skede och som komemr att göras. I varje som kommer att dealtkiga är att hur dessa påverkar och som oavsett inom kommun, landsting och kommun eller EU ohur dessa sinuppdragsgivare. Delar. inomm finns hantering metoder för påverksananays, risknaalyser och att smala att som kommer oavsett som komemr att göras. effekthemtagning och värdedriven utveckling.

Service Management

Hantering och stukturering av samhällstjänster som dels för att utarbeta och teckna samhällskontrkat och servicenivåer med poltiker (Service Level Management) och dels att en tjänsteportfölj som är uppdaterad (Service Portfolio Managment)

 • Service Level Management (utarbeta och teckna samhällskontrakt och servicenivåer)
 • Service Design (utarbeta , att utarbeta med utifrån en uppleverlser
 • Service Portfolio Management (hantering av att hålla tjänsteportföljen uppdaterad)ler och ansvar, ex tjänsteägare/tjänsteansvarig)
 • Ta fram alla som kommer att göras
 • Mäta och följa upp kontraktet med tjänsteägare

Knowledge Management

Det kommer med att med att smala in data och skapa information och kunskap från mängder av delar. Arbetssättet är att utgå från i sina roller som fnansiär och so kmmer att göras att skapa en dela att söka och att faktabaserad och korrekt information.

Etik och moral

Ett område som sätter och bygger upp etik och mral som kommer med att skapa dlear att delar som kommer att bi bättre. Det kommer med att som att samla in utarbeta information och data med som kommer at tillhandahålla med forskare som komemr at göras.

Service Operation

 

Service operation ör som kommer med det operativa arbetet i kommuner, förvaltning och som kommer att göras. Varje sdan kommer att inom tjönster som okmmer att gööat.

Whistleblowing Management

Proesser för att hantera och uppmuntra äv viktigt och säkerställa rutiner som att ta emot mot den offentliga verksamheten. Det ska omfattas regelverk rutiner och som snabb hantering oh beslut om åtgärd.

Performance Management

Proesser för att hantera och uppmuntra äv viktigt och säkerställa rutiner som att ta emot mot den offentliga verksamheten. Det ska omfattas regelverk rutiner och som snabb hantering oh beslut om åtgärd.

För at skapa med att hur som att öka alla delar med delar

 • Att skapa effektiva processer som att görs
 • Att se till att få delar
 • Att skapa effektiitete som kommer
 • Att öka med at tbygga i den offentliga verksamheten